Our Programs

Our Tutoring

PROGRAMS

Academic Prep ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกในการที่จะเรียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน ได้ความรู้ และสนุกสนานในการเข้าร่วมคลาส ด้วยบรรยากาศแบบเป็นกันเอง จากผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์และดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จึงทำให้ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง

Private Course (One-on-One)

เป็นคอร์สที่ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียน, จัดเวลาเรียนได้โดยกำหนดวันและเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของผู้เรียนเพื่อให้ได้รับความรู้, คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และเข้าใจง่ายจากผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์การสอน   

การเรียนแบบ Private  จะเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ของผู้เรียน และแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดพร้อมปรับวิธีคิด, แนะนำ, การนำไปใช้ และพัฒนาทักษะของผู้เรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและได้คะแนนตามที่คาดหวัง

Classroom

ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลายหลาย คอร์สเรียนของเราจะเป็นการเรียนแบบกลุ่มเล็ก เพื่อผู้เรียนจะได้รับการเอาใจใส่จากผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้ดีขึ้น หลักสูตรของเราจะเน้นการเรียนการสอบแบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและไม่เบื่อในการเข้าร่วมคลาส ด้วยบรรยากาศแบบที่เป็นกันเองจะทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น

Online Courses

คอร์สเรียนออนไลน์ของเรามีให้เลือกเรียนหลากหลายวิชาและระดับ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนทุกระดับ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และสามารถเข้าเรียนได้จากที่บ้านหรือที่ทำงานตลอด 24 ชม. ด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนเสมือนอยู่ในห้องเรียนจริง

TOEFL ITP

คอร์สติว TOEFL ITP ถูกออกแบบมาเพื่อพิชิตข้อสอบสำหรับผู้สอบทุกกลุ่ม ทุกระดับ และทุกจุดมุ่งหมายทั้งเพื่อใช้ในการสอบเข้า จบการศึกษา ยื่นขอทุน สมัครงาน หรือใช้ในการทำงานต่างๆ

ฺbusiness english

GRAMMAR

คอร์สติวแกรมม่าของเราออกแบบสำหรับผู้เรียนทุกวัยทุกระดับเพื่อนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน หรือเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-Tep

TOEIC

คอร์ส TOEIC ของเราครอบคลุมการสอบ 2 ข้อสอบ 1) Listening & Reading และ 2) Speaking & Writing เพื่อให้ตรงตามเป้าประสงค์ของผู้สอบ และได้คะแนนตามต้องการ