About Us

About

Academic Prep

Academic Prep เชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะมีส่วนช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอนาคตได้  เราจึงได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การสอบเข้าระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ,  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือการพัฒนาภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการทำงาน  ดังนั้นเราจึงพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนทุกระดับ

Academic Prep ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสนุกที่จะเรียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน และไม่เบื่อในการเข้าร่วมคลาส ด้วยบรรยากาศแบบเป็นกันเอง จากผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์และดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จึงทำให้ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง

สอนสดทุกคอร์ส

ทีมผู้สอนมีคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์

คลาสเรียนกลุ่มเล็กไม่เกิน 7 คน

ผู้เรียนให้การยอมรับภายในระยะเวลาสั้น

TOEFL ITP

IELTS

BUSINESS ENGLISH

PRESENTATION