About

Academic Prep

Academic Prep เชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะมีส่วนช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอนาคตได้  เราจึงได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การสอบเข้าระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ,  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือการพัฒนาภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการทำงาน  ดังนั้นเราจึงพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนทุกระดับ

สอนสดทุกคอร์ส

ผู้สอนที่มากประสบการณ์

คลาสเรียนกลุ่มเล็ก

ได้ผลในระยะเวลาอันสั้น

Private Course (One-on-One)

เป็นคอร์สที่ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียน, จัดเวลาเรียนได้ตามวันและเวลาที่สะดวกของผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาทักษะที่ต้องการของผู้เรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและได้คะแนนตามที่คาดหวัง

Classroom

คอร์สเรียนของเราจะเป็นแบบกลุ่มเล็ก เพื่อผู้เรียนจะได้รับการเอาใจใส่จากผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้ดีขึ้น หลักสูตรของเราจะเน้นการเรียนการสอบแบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกสนุก และมีความมั่นใจในการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น

Online Courses

คอร์สเรียนออนไลน์ของเรามีให้เลือกเรียนหลากหลายวิชาและระดับ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนทุกระดับ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และสามารถเข้าเรียนได้จากที่บ้านหรือที่ทำงานตลอด 24 ชม. ด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนเสมือนอยู่ในห้องเรียนจริง

สอบถามรายละเอียดคอร์สเรียน
Our Tutoring

PROGRAMS

Academic Prep ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกในการที่จะเรียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน ได้ความรู้ และสนุกสนานในการเข้าร่วมคลาส ด้วยบรรยากาศแบบเป็นกันเอง จากผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์และดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จึงทำให้ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง

TOEFL ITP

คอร์สติว TOEFL ITP ถูกออกแบบมาเพื่อพิชิตข้อสอบสำหรับผู้สอบทุกกลุ่ม ทุกระดับ และทุกจุดประสงค์ ทั้งเพื่อใช้ในการสอบเข้า จบการศึกษา ยื่นขอทุน สมัครงาน หรือใช้ในการทำงานต่างๆ

TOEIC

คอร์ส TOEIC ของเราครอบคลุมการสอบ 2 ข้อสอบ 1) Listening & Reading และ 2) Speaking & Writing เพื่อให้ตรงตามเป้าประสงค์ของผู้สอบ และได้คะแนนตามต้องการ

GRAMMAR

คอร์สติวแกรมม่าของเราออกแบบสำหรับผู้เรียนทุกวัยทุกระดับเพื่อนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน หรือเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-Tep